DIPLOMAT/ DA EN INFERMERIA PER A CENTRE DE DIA

  • Lleida
  • Aspid
  • Seguiment dels aspectes de salut general dels usuaris del Centre - Control de fàrmacs i pautes terapèutiques - Supervisió dels menús i les dietes especials - Garantir les condicions higièniques de l’establiment - Seguiment dels protocols i registres d’atenció sòcio-sanitària dels usuaris, i vetllar per la seva correcta utilització. - Educació sanitària del personal d’atenció directa, els usuaris i els familiars - Foment de conductes generadores de salut i activitats preventives - Participació de les reunions d'equip