Plaça de Monitor de Formació Ocupacional

  • Barcelona
  • Generalitat De Catalunya Departament De Justícia, Drets I Memòria

Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, Drets i Memòria. 1 plaça de Monitor de formació ocupacional, activitat física i esportiva, al Centre Penitenciari Mas d'Enric (El Catllar). Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2023-12-04. Termini obert. B - Tècnic superior. Llicenciatura o grau universitari en ciències de l'activitat física i de l'esport o qualsevol altra diplomatura o grau universitari i el títol de tècnic superior en animació d'activitats físiques. Nívell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida Veure convocatòria

  • Contracte laboral indiferent
  • Jornada indiferent