Project Manager Sector Construcció

 • Calafell
 • Vallès Grup

FUNCIONS A REALITZAR

Project Manager de contractes d’obra de principi a fi: anàlisi del projecte, Seguretat i Salut, control de qualitat i execució, planificació temporal i econòmica del contracte, i liquidació d'obra.

Detall tasques :

 • Recolzar en la direcció i execució de la construcció així com també de supervisar la qualitat dels materials.
 • Assegurar-se que els materials a utilitzar en la construcció, siguin els prescrits en el projecte i acceptació dels assajos i proves realitzades.
 • Cerciorar-se que l'execució del projecte s'ajusti al projecte i al pressupost d'aquest; això inclou la comprovació dels replantejos, la correcta execució, l'adequada disposició dels elements i el control de les partides pressupostàries de l'obra.
 • Ajudar en la resolució de les contingències que puguin aparèixer en el desenvolupament de l'obra i portar control sobre elles.
 • Redacció i signatura dels estudis de seguretat i salut i assistència tècnica prèvia a tals actuacions.
 • Coordinar, en la fase de prèvia i d'execució del projecte, els aspectes fonamentals de seguretat i salut de l'obra en construcció, amb incorporació de la Direcció Facultativa.
 • Redacció de projectes parcials o documents tècnics, assumint la responsabilitat completa, en aspectes concrets corresponents a les especialitats i competències específiques de la professió.

REQUISITS IMPRESCINDIBLES

 • Formació en arquitectura tècnica, enginyeria civil o aparellador / O equivalent - Títol FP Grau Mig-Superior Edificació i Obra Civil.
 • Es valorarà experiència consolidada de 4-5 anys en projectes d'Edificació i/o Obra Civil.
 • Capacitat de coordinació, responsabilitat, treball en equip i servei al client.
 • Permís de conduir.
 • Solvència amb Office (especialment excel).
 • Solvència amb softwares com AUTOCAD, TCQ, Prest, Microsoft Project, Revit.
 • Idiomes: Català i Castellà (parlat i escrit).

Tipo de puesto: Jornada completa, Contrato indefinido

Sueldo: 35.000,00€-45.000,00€ al año

Beneficios:

 • Coche de empresa

Horario:

 • De lunes a viernes

Tipos de compensaciones complementarias:

 • 14 pagas

Posibilidad de trasladarse/mudarse:

 • 43820 Calafell, Tarragona: Desplazarse al trabajo sin problemas o planificar mudarse antes de comenzar a trabajar (Obligatorio)

Preguntas para la solicitud:

 • Té coneixements i experiència en AUTOCAD i TCQ?

Experiência:

 • Gestió Projectes Construcció: 3 años (Obligatorio)

Idioma:

 • Català? (Obligatorio)

Ubicación del trabajo: Empleo presencial

Fecha de inicio prevista 10/05/2024