TÈcnics Administratius Arxiu (**)

  • Valls
  • Oficina De Treball Del Soc
Els requisits per participar en el procés de selecció del programa “Primera experiència laboral” són: - Persones joves més grans de 16 i menors de 30 anys. - Estar en situació de demandants d’ocupació no ocupats (DONO), de manera prèvia a la data d’inici de la relació laboral. - Complir els requisits per a formalitzar un contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional, es a dir, es podran vincular aquelles persones que disposen la titulació requerida dintre dels tres anys següents a la seva obtenció, o 5 anys si es concerta amb una persona amb discapacitat. No es podrà subscriure amb la persona que ja hagi obtingut experiència professional o realitzat activitat formativa en la mateixa activitat dintre de l’empresa per un temps superior a 3 mesos, sense que es computin a aquests efectes els períodes de formació o practiques que formin part del currículum exigit per la obtenció de la titulació o certificat que habilita aquesta contractació (Art. 11.3 ET). - Les persones destinatàries també han de disposar el nívell C1 de llengua catalana. Si bé, en el cas que no disposin les competències lingüístiques exigides amb acreditació documental, es procedirà a realitzar una prova de coneixements relatiu al nívell requerit (C1) el dia 5/12/2023 a les 9h. - A més les persones destinatàries han de complir els següents requisits de formació o equivalents, segons el perfil del lloc a ocupar Cicle formatiu de grau mig o superior en administració i gestió, que tingui menys de tres anys, en cas de tenir certificat de discapacitat cinc anys. Tasques i funcions: - Inventariar expedients i introduir la informació en bases de dades Encapsar la documentació, etiquetar les capses i instal-lar-les al dipòsit - Escanejar documents i expedients - Col-laborar en tasques de neteja i tria d'expedients - Col-laborar en el procediment de transferències documentals - Realitzar tasques de suport administratiu - TÍTOL FP DE GRAU MIG - títol fp de grau superior - administració - català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional) - Competències / coneixements: Es requisits imprescindible formació en CFGM o CFGS en l'àmbit administratiu. - Contracte laboral temporal (12 mesos) - Jornada completa - Altres beneficis: Condicions: - Data selecció: 5/12/2023 a les 11h Procés de selecció per concurs oposició en el que es realitzarà una prova de coneixements (prova de competències tic i una prova de coneixements basada amb les tasques ), és obligatòria i eliminatòria. - Contracte temporal de 12 mesos - Jornada completa Documentació que s'ha d'aportar el dia de la prova 5/12/23 11h : - Original o fotocòpia compulsada de la titulació exigida, cicle formatiu de grau mig o superior en administració i gestió. - Certificat nívell C1 de català. - Informe de vida laboral - Carnet de conduir B1, en cas de disposar-ne. - Currículum - Original DNI